Ostatnia aktualizacja: 2014-10-14 12:34:03

Opis projektu

Opis Projektu

Zdjęcie

Autostrada A1 Stryków – Tuszyn na mapie Polski.

Na terenie Polski autostrada A1 przebiega przez Gdańsk - Toruń - Łódź - Częstochowę - Katowice – do południowej granicy państwa z Czechami w Gorzyczkach.
Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa łódzkiego, w powiatach: zgierskim, łódzkim wschodnim, na terenach gmin:
Stryków, Nowosolna, miasto Łódź, Andrespol, Brójce, Rzgów, Tuszyn.

Autostrada A1 wraz z autostradą A2 stanowić będzie podstawowy układ drogowy stabilizujący możliwości rozwojowe województwa łódzkiego określone w zatwierdzonym planie zagospodarowania przestrzennego województwa oraz w planach zagospodarowania przestrzennego (bądź stadiach uwarunkowań) poszczególnych gmin.

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania autostrady :

 • przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich,
 • odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych,
 • oszczędności czasu podróży,
 • oszczędności paliwa,
 • zapewnienie komfortu jazdy,
 • zmniejszenie ryzyka wypadków,
 • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg,
 • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów.

Budowa autostrady wpłynie pozytywnie na środowisko poprzez przejęcie znacznej części ruchu, który w obecnej chwili porusza się po drogach krajowych nr 1 i nr 14. Spowoduje to poprawę klimatu akustycznego, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenach znajdujących się w pobliżu tych dróg. Zastosowanie nowoczesnej nawierzchni, poprawienie płynności ruchu oraz zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń w postaci: ekranów akustycznych, niezbędnych wykupów, przejść dla zwierząt, nasadzeń zieleni oraz systemu odprowadzania i podczyszczania wód opadowych przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości autostrady dla środowiska. Inwestycja polepszy warunki bezpieczeństwa zarówno dla pieszych jak i dla ruchu samochodowego.


Celem inwestycji jest:

 • stworzenie bezpiecznego odcinka autostrady zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróży,
 • wybudowanie odcinka autostrady o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi dla klasy A o prędkości projektowej Vp=120 km/h,
 • geometryczno-wysokościowe rozwiązanie odcinka autostrady wraz z dostosowaniem do lokalizacji węzłów.


Projekt obejmuje dwa kontrakty:

 • Projekt i budowa autostrady A1 Stryków-węzeł „Tuszyn” od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 335+937,65
  • Kontrakt podpisano 22.12.2010 r.
  • Wartość Kontraktu wynosi 1 158 689 880,68 PLN brutto
  • Czas realizacji robót: 32 miesiące od daty zawarcia umowy (w tym: opracowanie projektu budowlanego, zatwierdzenie i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – 13 miesięcy, realizacja robót – 19 miesięcy)
  • Rozpoczęcie robót 21.01.2011 r.
 • Zarządzanie Kontraktem na projekt i budowę autostrady A1 Stryków-węzeł „Tuszyn” od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 335+937,65 w tym pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót.
  • Kontrakt podpisano 05.01.2011 r.
  • Wartość Kontraktu wynosi 9 888 684,52 PLN brutto
  • Czas realizacji usług: 47 miesięcy (termin ten jest terminem szacunkowym i zależy od okresu realizacji prac projektowych i robót nad którymi sprawowany będzie nadzór)
  • Rozpoczęcie usługi 10.01.2011 r.


Parametry techniczne:

 • Klasa techniczna – A;
 • Prędkość projektowa Vp – 120 km/h;
 • Kategoria ruchu – KR6;
 • Dopuszczalne obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś;
 • Skrajnia pionowa – 4,70 m;
 • Liczba jezdni – 2;
 • Szerokość jezdni – 7,50 m (2×3,75 m);
 • Szerokość pasa ruchu –  3,75 m;
 • Liczba pasów ruchu – 2x2 (w II etapie poszerzenie do 2x3 pasy ruchu);
 • Szerokość pasa awaryjnego – 3,00 m;
 • Szerokość pobocza gruntowego – 1,25 m (lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń brd oraz ochrony środowiska);
 • Szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami dla odcinka autostrady po nowym przebiegu – 12,50 m w tym opaski 2x0,50 m (planowany II etap budowy autostrady obejmie dobudowę dodatkowego pasa ruchu na obu jezdniach do środka);
 • Szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami dla odcinka autostrady po istniejącym przebiegu za węzłem „Tuszyn” – 4,50 m w tym opaski 2x0,50 m (planowany II etap budowy autostrady obejmie dobudowę dodatkowego pasa ruchu na obu jezdniach na zewnątrz);
 • Minimalna szerokość korony dla odcinka autostrady po nowym przebiegu – 36,00 m;
 • Minimalna szerokość korony dla odcinka autostrady po istniejącym przebiegu – 28,00 m.
Zdjęcie
Zdjęcie 

© E&L Architects Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny wykonanie i utrzymanie strony www: Art4net s.c.