Ostatnia aktualizacja: 2015-07-02 18:40:56

Opis projektu

Opis Projektu

Zdjęcie

Autostrada A1 Stryków – Tuszyn na mapie Polski.

Na terenie Polski autostrada A1 przebiega przez Gdańsk - Toruń - Łódź - Częstochowę - Katowice – do południowej granicy państwa z Czechami w Gorzyczkach.
Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa łódzkiego, w powiatach: zgierskim, łódzkim wschodnim, na terenach gmin:
Stryków, Nowosolna, miasto Łódź, Andrespol, Brójce, Rzgów, Tuszyn.

Autostrada A1 wraz z autostradą A2 stanowić będzie podstawowy układ drogowy stabilizujący możliwości rozwojowe województwa łódzkiego określone w zatwierdzonym planie zagospodarowania przestrzennego województwa oraz w planach zagospodarowania przestrzennego (bądź stadiach uwarunkowań) poszczególnych gmin.

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania autostrady :

 • przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich,
 • odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych,
 • oszczędności czasu podróży,
 • oszczędności paliwa,
 • zapewnienie komfortu jazdy,
 • zmniejszenie ryzyka wypadków,
 • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg,
 • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów.

Budowa autostrady wpłynie pozytywnie na środowisko poprzez przejęcie znacznej części ruchu, który w obecnej chwili porusza się po drogach krajowych nr 1 i nr 14. Spowoduje to poprawę klimatu akustycznego, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenach znajdujących się w pobliżu tych dróg. Zastosowanie nowoczesnej nawierzchni, poprawienie płynności ruchu oraz zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń w postaci: ekranów akustycznych, niezbędnych wykupów, przejść dla zwierząt, nasadzeń zieleni oraz systemu odprowadzania i podczyszczania wód opadowych przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości autostrady dla środowiska. Inwestycja polepszy warunki bezpieczeństwa zarówno dla pieszych jak i dla ruchu samochodowego.


Celem inwestycji jest:

 • stworzenie bezpiecznego odcinka autostrady zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróży,
 • wybudowanie odcinka autostrady o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi dla klasy A o prędkości projektowej Vp=120 km/h,
 • geometryczno-wysokościowe rozwiązanie odcinka autostrady wraz z dostosowaniem do lokalizacji węzłów.

Projekt obejmuje następujące kontrakty:

 

 • Umowa na: ”Kontynuację projektu i budowy autostrady A1 Stryków – węzeł „Tuszyn” na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65, podzielone na trzy zadania:
  • Zadanie I: odcinek od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 310+000

   Wykonawca Umowy: Konsorcjum w składzie:

   Strabag sp. z o.o. (lider konsorcjum) z siedzibą
   ul. Parzniewska 10,
   05-800 Pruszków

   Budimex SA (partner konsorcjum) z siedzibą
   ul. Stawki 40,
   01-040 Warszawa.

   Data podpisania Umowy: 3 października 2014r.
   Wartość umowy: 276 116 403,00 złotych netto (339 623 175,69 złotych brutto).
   Termin rozpoczęcia robót: data podpisania umowy.
   Termin zakończenia robót: 22 miesiące od daty rozpoczęcia robót.
   Do czasu realizacji umowy wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

  • Zadanie II: odcinek od km 310+000 do km 320+010

   Wykonawca Umowy:
   Mota Engil Central Europe S.A. z siedzibą
   ul. Wadowicka 8W,
   30-415 Kraków

   Data podpisania Umowy: 06 października 2014r.
   Wartość umowy: 293 290 304,01 złotych netto (360 747 073,93 złotych brutto).
   Termin rozpoczęcia robót: data podpisania umowy.
   Termin zakończenia robót: 22 miesiące od daty rozpoczęcia robót.

  • Zadanie III: odcinek od km 320+010 do km 335+937,65 (bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)

  • Wykonawca Umowy: Konsorcjum w składzie:
   Budimex SA (lider konsorcjum) z siedzibą
   ul. Stawki 40,
   01-040 Warszawa

   Strabag sp. z o.o. (partner konsorcjum) z siedzibą
   ul. Parzniewska 10,
   05-800 Pruszków

   Data podpisania Umowy: 30 września 2014r.
   Wartość umowy: 265 887 500,00 złotych netto (327 041 625,00 złotych brutto).
   Termin rozpoczęcia robót: data podpisania umowy.
   Termin zakończenia robót: 22 miesiące od daty rozpoczęcia robót.
   Do czasu realizacji umowy wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

 • Zarządzanie Kontraktem na projekt i budowę autostrady A1 Stryków-węzeł „Tuszyn” od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 335+937,65 w tym pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót.
  • Kontrakt podpisano 05.01.2011 r.
  • Wartość Kontraktu wynosi 9 888 684,52 PLN brutto
  • Czas realizacji usług: 47 miesięcy (termin ten jest terminem szacunkowym i zależy od okresu realizacji prac projektowych i robót nad którymi sprawowany będzie nadzór)
  • Rozpoczęcie usługi 10.01.2011 r.
 • Zamówienie uzupełniające do zamówienia „Zarządzanie Kontraktem na projekt i budowę autostrady A1 Stryków-węzeł „Tuszyn” od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 335+937,65 w tym pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót.
  • Kontrakt podpisano: 30.10.2013r.
  • Wartość Kontraktu: 11 647 008,89 PLN brutto
  • Czas realizacji: 18 miesięcy + 15 miesięcy (okres rękojmi za wady i rozliczeń) od dnia podpisania Umowy;
  • Rozpoczęcie usługi: 30.10.2013r.
  • Aneks nr 1 do Umowy z dnia 05.01.2011r. na Zarządzanie Kontraktem na projekt i budowę autostrady A1 Stryków-węzeł „Tuszyn” od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 335+937,65 w tym pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót.
  • Aneks nr 1 do Umowy z dnia 30.10.2013r. (zamówienia uzupełniającego) na „Zarządzanie Kontraktem na projekt i budowę autostrady A1 Stryków-węzeł „Tuszyn” od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 335+937,65 w tym pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót.
Projekt Poprzedniego Wykonawcy Robót: Projekt i budowa autostrady A1 Stryków-węzeł „Tuszyn” od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 335+937,65

 

 • Kontrakt podpisano 22.12.2010 r.
 • Wartość Kontraktu wynosi 1 179 693 535,00 PLN brutto
 • Czas realizacji robót: 32 miesiące od daty zawarcia umowy + 12 miesięcy + 55 dni
 • Rozpoczęcie robót 21.01.2011 r.

 

 

Parametry techniczne:

 

 • Klasa techniczna – A;
 • Prędkość projektowa Vp – 120 km/h;
 • Kategoria ruchu – KR6;
 • Dopuszczalne obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś;
 • Skrajnia pionowa – 4,70 m;
 • Liczba jezdni – 2;
 • Szerokość jezdni – 7,50 m (2×3,75 m);
 • Szerokość pasa ruchu –  3,75 m;
 • Liczba pasów ruchu – 2x2 (w II etapie poszerzenie do 2x3 pasy ruchu);
 • Szerokość pasa awaryjnego – 3,00 m;
 • Szerokość pobocza gruntowego – 1,25 m (lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń brd oraz ochrony środowiska);
 • Szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami dla odcinka autostrady po nowym przebiegu – 12,50 m w tym opaski 2x0,50 m (planowany II etap budowy autostrady obejmie dobudowę dodatkowego pasa ruchu na obu jezdniach do środka);
 • Szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami dla odcinka autostrady po istniejącym przebiegu za węzłem „Tuszyn” – 4,50 m w tym opaski 2x0,50 m (planowany II etap budowy autostrady obejmie dobudowę dodatkowego pasa ruchu na obu jezdniach na zewnątrz);
 • Minimalna szerokość korony dla odcinka autostrady po nowym przebiegu – 36,00 m;
 • Minimalna szerokość korony dla odcinka autostrady po istniejącym przebiegu – 28,00 m.

 

   

   

Zdjęcie
Zdjęcie 

© E&L Architects Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny wykonanie i utrzymanie strony www: Art4net s.c.